-םייח תורוק תביתכ
הדובע ןויאר תגשהל ךרדה


: םייסיסב םיללכ

. דמעומה לש ינושארה רוקיבה סיטרכ השעמל אוה םייחה תורוק בתכמ *
גישיו , בטיה יושע היהי בתכמהש ידכ , ץמאמו ןמז שידקהל בושח , ןכל
. הדובע ןויארל הנמזה תלבק - ותרטמ תא

. דבלב דחא ףדב בתכהל םיכירצ םייחה תורוק *

. תיעוצקמ היהת הספדההש בושח . תספדמב םייחה תורוק תא סיפדהל שי *

, תמלשומ הניא ךתפש םא . בתכמב ריבחת וא/ו ביתכ תואיגש ויהיש רוסא *
. ההגהל ךלש םייחה תורוק תא רוסמ

: איה ףדה לש תרתוכה ןכלו , קיסעמל ןעוממה בתכמ םניא םייחה תורוק *
, קיסעמה לא , רצק בתכמ ףרצל שי , םייחה תורוק ףדל " . םייח תורוק "
. הדובע ןויאר לא ןמזומ תויהל השקב םג ללוכה , םייח תורוק וילא ףרוצמש ןייצמה

לכ םאה קודבלו , ונכות לע בוש רובעל שי , םייח תורוק חולשמ ינפל *
יטנוולר תויהל לוכיה , בושח טרפ חכשנ אל םאו , םייטנוולר ןכא םיטרפה
. חולשמה ינפל ןכדעל , ךרוצה תדימב . הז קיסעמל אקווד

, ךיראתה תא םשארב ףיסוהל יאדכ , םינכדועמ וארי םייחה תורוקש ידכ *
, 2008 . לירפא : לשמל . םויה תא ללוכ אל םלוא

: רשפא םאו , יניינע , יתיצמת ןפואב םיבותכ תויהל םיכירצ םייחה תורוק *
... ןיינעמ

ןויסנ טרפל כ"חא , תורשקתה יכרדו םיישיא םיטרפ טרפל שי , הליחת *
. שיו הדימב , םיפסונ םיטרפ ףוסבלו , הלכשה טרפל , ןכמ רחאל , יעוצקמ

. הרוחאו , ןורחאה וא יחכונה קוסיעהמ לחה טרפל שי יעוצקמ ןויסנ *
. דרוי יגולונורכ רדס יפל טרפל ןכ םג הלכשה

םייח תורוק םע דחי , קיסעמה לצא ויהי ךלש םייחה תורוק יכ רוכזל בושח *
אל רשאכ " ,יתימא ןמזב" השענה , הדובע ןויארמ לידבהל. םירחא םיבר לש
יאדכ . ךדיב ךנמז , םייח תורוק תביתכב ירה , תואיגש וב ןקתל ןתינ
תא וגישיש תנמ לע , םישורדה םיבאשמהו ןמזה תא הביתכל שידקהל
. הדובע ןויאר - הרטמה

םייח תורוק בתכמל אמגוד


הדובע ןויארב ןוכנ ןייארתהל דציכ
חצנמ ןויארל םילכה לכ תא י/לבק

ךירדמה תאירקל ןאכ ץחל