ןייארתהל דציכ - הדובע ןויאר
.םיפיט .תוצע .עדימ
ינוגרא ץועי היאמל תורומש תויוכזה לכ ©


.םיקוחו םיללכ שי הזה קחשמל . לשמל גנופ-גניפ .קחשמ לש גוס אוה הדובע ןויאר
.םיקירטה לכ תא ,םגו םיפיטה לכ ,קחשמה יללכ לכ תא ןאכ איבנ ונא
, לואשל םיגהונ םינייארמש ,תושקכ תובשחנה , תולאש לש הרדס ןאכ איבנ ,ךשמהב
תוירשפא תובושת לע ץילמנו
. םינימה ינשל םינפומ ןבומכ םלוא , רוציקו תויחונ ךותמ , רכז ןושלב םירמאנ םירבדהמ קלח

.לבקתהל ןינועמ התא וילא ןוגראה וא הרבחה לע דומלל שי ,ןויארה ינפל ,תישאר
?" , הרבחה לע עדוי התא המ: "גוסמ ןייארמ לש תולאש לע םכח ןפואב תונעל רשפאי עדימה
. תופסונ תולאש ןכו ?" ,ןאכ דובעל ןיינועמ התא עודמ: "וא
.ןייארמה תא תולאש לואשל יאדווב הצרת םג ,ןויארב בלש אוהש הזיאב ,ןכ ומכ
…ןיינע ןיבמה דחא לש תולאש , תויטנגליטניא רתוי תולאש לואשל לכות ,הרבחה לע עדימה תא ךל שי םא
, הדיספמ וא החיוורמ איה םאה .הרבחה לש יקסעה הבצמ תא תעדל ידכ םג , ךל בושח עדימה
. דועו

. הרבחה לש טנרטניאה רתא :םה םיירשפא עדימ תורוקמ
. תורחתמ תורבח לש טנרטניא ירתא
,טירטסדרב דנא ןד לש תורבחה ךירדמ
.דועו רקרמ הד ,סבולג לש טנרטניאה ירתאב יסנניפ עדימ
םינותיע לש טנרטניא ירתאב םיאצמנה םינויכרא ךותמ עדימ
ןוגראב וא הרבחב ודבע וא םידבועה , םירכממ גישהל ןתינ בושח עדימ
.םשרתהלו , חוקלכ םהמ דחאב רקבל ץלמומ ,תויונח וא םיפינס הרבחל םא

ןויארל עיגהל דציכ

!! רחאל !רוסא הדובע ןויארל
. ןויארה לש קייודמה םוקימה תא בטיה ררבל שי
.םוקמל עיגהל תקיודמה ךרדה תאו
ןמז תא תעדלו ךרדה תא ריכהל ידכ , ןויסינ תעיסנ ךורעל וליפא יוצר , םירכומ אל תומוקמב
. העיסנה

. ודיקפתו ןייארמה םש תא שארמ ררבל שי

.רכמ וא רבח םע ,ןויאר לש תויצלומיס ךורעל ידכ , ןאכ אבומה עדימב רזעהל יאדכ
. רופישו ןומיאל היצלומיס ומכ ןיא
, ןוקיתל תולקב תונתינה תויועט המכ עתפות ,ואדיו תמלצמב רזעהל ךתורשפאב שי םא
. התועצמאב הלגת

,תחלשש םייחה תורוק לש םיינש וא קתעה םע עיגהל שי , ןויארל
.שיו הדימב ,תוצלמה יקתעה םעו
,תוצלמה רוסמל שקבתתש ןכתי . הפילשל חונו לק רסלקב םיכמסמה תא איבהל שי
. םיפסונ םינייארמ ויהי , ילוא וא , ךלש םייחה תורוק ויהי אל ןייארמה ינפלש וא
. תולקב קתוע םהל רוסמל היהי ןתינ , ךכ

.קיזי אל רסלקב וא סיכב טע םג


.סוטטסל למס וניא רבכ דומצ ירלולס רישכמ , םויה . בכרב ריאשהל יוצר ירלולסה ןופלטה תא
לבקל ןימז ןייאורמה ,ןויארה תורמל יכ רסמ הריבעמ , ירלולס רישכמ םע ןויארל הסינכ
…הזכ רסמ לבקל בהוא אל ןייארמ ףא .ןופלט תוחיש

,ירבג הזח רעיש ףשוחה ,הצלוחב חותפ רתוימ רותפכ . דבוכמ ןפואב שובל עיגהל שי
. הדובע ןויארב תודוקנ דירומ קר ,ישנ הזח וא
.םילבוקמ אל תומוקמב םיליגעו ,םהינימל םיטמרוג יבגל ל''נכ
.םיילענ חצחצל חוכשל אל ,ןבומכו
.תרתוימ איה םג , בייש רטפא לש קזח חיר תננע וא ,רדחל ךתיא תסנכנה םשוב לש הכימס הננע
. תונידעב לבא , יאדכ - בייש רטפאו רופיא ,םשוב

. ןויארל הנתמהה ןמזב אל םג . ןשעל אל

הדובע ןויארל הסינכ

הציחל ןייארמה די תא ץוחלל . חטובו רורב לוקב ,ךמצע תא גיצהל שי , ןייארמה רדחל הסינכב
... ביאכהלמ רהזיהל שיש ןבומכ . ןוחטב רסוח לע העיבצמ , הפר די תציחל . תחטובו האירב
. ןייארמה תא חמשי אל יאדווב הז
. ונמזוהש רחאל קר בשייתהל שי
. דמעומה ביגי דציכ תוארל ידכ ,ןווכמב בשייתהל םינימזמ םניא םינייארמ ,םיתיעל
?"תבשל רשפא : "תוטשפב לואשל שי ,בשייתהל ןימזמ וניא ןייארמה םא

. העפשהה ברימ לעב םשורה אוה ינושאר םשור :םייסיסבה קחשמה יללכמ דחא תא רוכזל בושח
םמצעל לרטנל םיעדוי םייעוצקמ םינייארמ . ןויארה ךלהמב ןקתל השק , ילילש ינושאר םשור
…םייעוצקמ םינייארמה לכש רמא ימ לבא .ינושארה םשורה תא

ףוג תפש

, יתודידי תוארהלו ךייחל ,רורבו םר לוקב רבדל ,חטוב תוארהל שי ,ןויארה לכ ךלהמב
.ףוגה תפש לש םייסיסב םיללכ רפסמ לע דיפקהלו

תוריקה ןוויכל וא , ץצורתמ טבמ וא , ןיעה תלפשה .ןייארמה םע ןיע רשק לע רומשל שי ,תישאר
.ילילש רסמ רדשמ , הפצרה וא

בל תמושת רתוי תתל יאדכש ןבומכ . םלוכ םע ןיע רשק לע רומשל שי ,םינייארמ רפסמ םנשי םא
. רתוי ריכבה ןייארמל

. טבמ תציענכ בשחהל לולעה םזגומ ןיע רשקמ ענמיהלו בל םישל יאדכ ,הרקמ לכב

, הזחה לע תובלושמ אל םיידי . תומרומ םייפתכ . ףוקז שאר לע רומשל שי
. לגר לע לגר אלו , הפצרה לע םיילגרה יתש תא חינהל שי . ףורגא תרוצל תוצומק אל םיידי תופכו
. האוג תונבצעה םא םג ,הבישיה ןמזב לגר דיערהל וא ענענל אל דיפקהל . םיסיכב םיידי םישל ןיא
. רקש לע עיבצמ הזכ השעמ .ףאב דרגל וא תעגל רוסא

ןחלוש לע ןעשהל םג . םש םיחנומה םיצפחב תעגל אלו , ןייארמה ןחלוש לע םיצפח חינהל ןיא
. רתוימ הז ןייארמה

הדובעה ןויאר ךלהמ

. רבסה טפשמב הבושתה תא תובגל דימת . תחא הלימ לש תובושת תונעל אל ,ןויארב

. םימדוק םיפתוש לע וא םימדוק הדובע תומוקמ לע םייתרוקיב וא םיילילש םירבד רמולמ ענמיהל שי
. םויה אובב וילע רמאת המ בושחי דיימ ןייארמה

. םיצורת איצמת לא םעפ ףא . דואמ עורג םיעמשנ , רבעב תונולשכל םיצורת
. הכרעהב תלבקתמ ,תמזגומ הניא דוע לכ , תונכ

. ומש תא רוכזל שי , ןויארה תליחתב ומצע תא גיצמ ןייארמהשכ
, םשה ינפל תרבג וא רמ ףיסוהל חוכשל אל . םיימעפ וא םעפ , ןויארה ךלהמב ומשב וילא תונפל יוצר
. וגאל תצק ול הפיסומ , ומשב םדא לא הינפ . החישה לש תוילמרופה תדימו ךרוצה יפל
. םיזגהל ילבמ לבא , תאז לצנל יאדכ זא

.. ,הההאא :לש ןונגסב ,םהמהמ וא קתוש ןייארמה , ותבושת תא םייסש רחאל ,ןייאורמ ןוחבל ךרדכ , םיתיעל
. ץחלל סנכנ וא ךובנ ןייאורמה םאה קודבל ןייארמה תנווכ .תפסונ הלאש לאוש וניאו
…"תפסונ הלאש לואשל הצרת יאדווב: "חטוב לוקב רמול רשפא . לבלבתהל ךרוצ ןיא

, םירוגמ רוזאו , יתחפשמ בצמ , ליג ץרמנ רוציקב ריכזהל שי - ךמצע לע רפס :- תיסאלקה הלאשה העיגמשכ
. יחכונה דע םדקומהמ , יגולונורכ רדס יפל הדובעה תומוקמ תא רוקסל זאו
. הדובע םוקמ לכב םיגשיהה תא שיגדהלו תונמדזהה תא לצנלו ,רוציקב תאז תושעל שי
. לאשנ התא םא אלא ,ךיביבחת לע רפסל אל

קלחב אוה , ןויארה ךלהמב ורהבוה וא ולעוה אלש םיאשונב , תולאש ןייארמה תא לואשל ןמזה
. ןויארה לש ןורחאה
. זירפהל ןיא ןאכ םגש ןבומכ . ןיינע תעבהו תוניצר לע תועיבצמ , ןייאורמ לש תומכחו תויניצר תולאש
. קינדונכ בשחהל הצור אל דמעומ ףאו ,רקי ןייארמה לש ונמז םג


ןייארמל תולאש

:ןייארמ לואשל יאדכש תולאש רפסמ הנה

?דיקפתה לש תוירחאה ימוחת םהמ
?דיקפתה לעב ףופכ ימל
?וילא ףופכ ימ
? םישדוח השיש ךות לשמל , לבקתיש דמעומהמ הרבחה הפצמ המ
?הרבחה תוחוקל םהימ
? הלש תיקסעה היגטרטסאה המ ?הרבחה לש תומדקתהה ןוויכ המ
?םודיקל םייוכיסה המ
?םודיק יופצ יתמ
?העיצמ הרבחהש םיוולנה םיאנתהו רכשה המ
. רכשה אשונב , ןייארמה דצמ תולאש םע דדומתהל דציכ רבסוי , תושקה תולאשה בלשב , ךשמהב דיימ

:ןייארמל תופסונ תולאשו

?תועיסנב ךורכ דיקפתה םאה
?הדובעב - RELOCATION םוקימ יוניש יופצ םאה
? דיקפתה לעב לבקי הרשכה וזיא
? ןוימה ךילהת לש אבה בלשה והמ
? הבושת לבקא ןפוא הזיאב

תושק תולאש


דמעומה םאו, תוליקתמ תולאש הרואכל ןהש , םילאוש םינייארמש תושק תולאש רפסמ ןנשי ,רומאכ
. ןוחטב דבאל וא הפ רועפ ראשהל לולע אוה ,םדוק ןהילע בשח אל
ןייאורמה דציכ תוארל קר אלא ,הבושתה ןכותב ןיינועמ וניא ללכ ןייארמה ,תולאשהמ קלחב
. הלאשה םע דדומתמ

. תובושתל תועצהו ,ולאכ תולאש רפסמ הנה

? דיקפתל םיאתמ התאש בשוח התא עודמ
, הרקמ לכב . הרבחה תעדומב ומסרופש םירושיכהו תונוכתב הבושתה ךרוצל ןאכ רזעהל יאדכ
. הרבחה לש םיסרטניאל םייטנוולרה ןויסנהו עדיה , םירושיכה תא שיגדהל שי

? דבוע ךניאש הפוקתב השוע התא המ
,םהינימל םיסרוק ,תיבה ץופיש לשמל . המזויו תוצירח לע תועיבצמה תויבויח תויוליעפ ןייצל שי
, החונמ ,הלטב לע רפסל חרכה ןיא . דועו תיתובדנתה תוליעפ , יעוצקמה עדיה תרשעהל תולועפ
. םיה ףוח לע ףוזיש תועשו

? ךל שיש תילילש הנוכת ןייצ
. תדוכלמהמ תאצל ךכו , תיבויחכ םג עמתשהל הלוכיש , תילילש הנוכת ןייצל יאדכ
…"רדס לע ידמ רתוי תצק םימעפל דיפקמ ינא: "לשמל

?ךתוא עינמו היצביטומ ךלצא רצוי המ
, םישדח םירושיכו םימוחת דומלל תונמדזה , הריירקב תוחתפתה תנייצמה וז איה תפדעומה הבושתה
' .וכו הדובעל םירבח םע בוט רשק

?דובעל ןכומ התא תועש המכ
"הדובעה תא םילשהל ידכ שרדיש המכ: "תונעל יוצר

?יאנפה תועשב קסוע התא המב
,תישיא הדובעל הייטנ ךל שי ,םילוב ףסוא התא םא יכ רוכזל שי .ךיביבחת לע רפסל יאדכ
. תווצ תדובעל םיאתמ התא ,לסרודכ קחשמ התא םא . דדוב באז התא ילואו

?הזה דיקפתה תא הצור התא עודמ
אצומ התאש דחוימ ןיינע ,םישדח םימוחת דומיל ,הריירקב תומדקתה ומכ ,יבויח ןפואב תונעל שי
ןייצמ ךניה רשאכ ןהב בשחתהלו , הרבחה לש םיסרטניאה תא ןובשחב תחקל שי . דועו דיקפתב
, יחכונה הדובעה םוקמ תא בוזעל ןוצר :ןוגכ ילילש ןפואב תונעל רוסא . דיקפתב ךנוצרל תוביסה תא
' .וכו , הדובעה תועש תא רצקל ןוצר וא , רכשה תא רפשל ןוצר וא

? ןורחאה הדובעה םוקמ תא ךתביזעל תוביסה המ
הבושתב ומכ ,םייבויח םיקומינש ירה ,ךנוצרמ תבזע םא . תוריהזב הילע בישהל שיו , השיגר הלאש יהוז
. םימיאתמ טלחהב םה , ילוכו הריירקב תומדקתה לש גוסמ , תמדוקה
. ץרתמ עמשהל וא רקשל רוסאו , תונכב תאז רמול שי , תרטופ םא
תאז ןייצל לק , םימוצמצ איה הביסה םאש ןבומכ. רורבו חטוב ןפואב רמאתש , הבושת שארמ ןיכהל שי
. לבוקמ רבדכ ךכל סחייתהלו
. תיטמולפידו הטיעממ ןושלב שמתשהל יאדכ םלוא , תאז רמול שי , תרחא הביסה םא
יוצרה בצקה לע תומכסה יא ויהש רמול רשפא , טקייורפ לש םינמז חולב הדימע יא בקע תרטופ םא , לשמל
. רחא המוד חוסינ וא טקייורפב תומדקתהל
. הדובעה תא םייסל יתשקבתה וא דובעל יתקספה :רמול ןתינ " .יתרטופ" הלימב שמתשהל ךרוצ ןיא
םיגשה רפסמ , וזכ הבושתב בלשל דימת יוצר , יבויחל וכפהל ףאו , ילילשה םשורה תא רעזמל ידכ
תוכחל ילבמ , הדובעה תקספהל הביסה לע םירבדה רחאל דיימ , םתוא רמול שי . הדובע םוקמ ותואמ
. הדובע םוקמ ותואל האמחמ וא תיבויח הרימא םג הבושתב בלשל ןתינ . אשונב הלאשל
. ןייארמה לצא הכרעה ררועי טלחהב הז

? םדוקה הדובעה םוקמ לע ךתעד המ
. יבויח ןפואב אטבתהל שי דימת . םירחא הדובע תומוקמ לע םיילילש םירבד רמול ןיא


? הדובע שפחמ התא ןמז המכ
. הנבהב לבקתי הזכ רבסה, םויכ . קשמה בצמב רזעהל ןתינ דימת , הכורא הפוקתה םא . תונכב תונעל שי


? הרבחה לע עדוי התא המ
. רתי טורפב םיזגהל ןיא . םדוק רכזוהש יפכ , ןויארה ינפל הרבחה לע דומלל שי ךכ ךרוצל


? ךמצע תא ראתמ תייה התא ךיא
, החפשמו הדובע שיא וא , ןעיקשמ התא םא . הדובעל תורושקה ולא רקיעב , תויבויחה ךיתונוכת תא טרפל שי
,הבוט םידבוע תענה תלוכי לעב וא , חלצומה ןמויסל דע תומישממ הפרמ אל וא
. תאז ןייצל חכשת לא , ךירבח לע דוהא וא


? םינש 5 דועב ךמצע תא האור התא ךיא
. ןויסנו עדי דוע , רתוי ריכב דיקפת , הריירקב םודיק ןייצל יאדכ


חוסינל הרצק הבשחמ שידקתש יאנתב , תולקב הנעמל תונתינה , הרצק תולאש תרדס דוע ןלהל
: ןויארה ינפל ,תירשפא הבושת

. רשי התא םאה
. הדובעל ךיפתוש ךילע םיבשוח המ
. הילע תרבגתה דציכו , תמדוקה ךתדובעב תבכרומ המישמ לע רפס
. ץחל תחת דקפתמ התא ךיא
. הנורחאל תארקש רפסה המ
. ךלצא דחוימ המ
. רומוה שוח ךל שי םאה
. ךלש לוהינה ןונגס והמ
. בוט להנמ ךתוא השוע המ

. תוריהזב ןהילע תונעל שיו , תושיגר תולאש ןה רכש אשונב תולאש
, שקעתמ ןייארמהו הדימב . טרפל אלש ףידע ? םדוקה הדובעה םוקמב ךלש רכשה היה המ -הלאשל
. חווטה לש ךומנה דצב היהי תלביקש רכשהשכ , רכש לש חווטב בוקנל ןתינ דימת

ןתמו אשמב ךתדמע תא שילחהל אלש ידכ . השיגר הלאש איה ? ןאכ הפצמ התא רכש הזיאל - הלאשה םג
? עיצהל הרבחה הלוכי רכש הזיא :הרזחב לואשל ןתינ , ןוימה יבלש םותב ללכ ךרדב היהיש , רכשה לע
תוחפל היהי ילמינימה םוכסה רשאכ , רכש חווטב בוקנ , שקעתמ ןייארמה םא , ןאכ םג
. לבקל םיכסת ותואש רכשה

. רכש לע ןתמו אשמ לש חלצומ לוהינל תוקינכט רפסמ הרצקב איבנ ,ךשמהב

, ןויארה םות תארקל , ןייארמל יולג ןפואב תאז רמול שי , תעצומה הרשמב ןיינועמ ךניה םא
. הרבחה תורטמל ומיאתי תוביסהש יוצרו ,ךכל תוביסה לש יתיצמת ןויצ ךות
. םיגישיהל ןוצרו תושיחנ לע העיבצמ וזכ הרימא

. חטוב ןפואב ודי תא ץוחללו ןייארמל תודוהל שי ןויארה םותברכשה לע חלצומ ןתמו אשמ להנל דציכ

,הרשמל םיאתמ דמעומכ תרחבנש ירחא ללכ ךרדב להנתמ ןתמו אשמה
. םייפוסה םידמעומה תצובק ןיב תרחבנ וא

,לבקתה םרטש םושמ , רתוי שלחה דצה אוה דמעומה -ללכ ךרדב רשאכ , שיגר ךילהת והז
. ןוגרא וא הרבח לומ דיחיכ ןתמו אשמ להנמ אוהש םושמו

. ידמ לודג ןובאת לעב וא ,ןדמח תוארהל אל בושח , רכש לע ןתמו אשמב

. תנגוה הדובע דעב ןגוה רכש לבקל ןיינועמש ימכ , ךלש אצומה תדוקנ תא גיצתש בושח

. הצור התא המ ךמצעל רידגהל בושח , ןתמו אשמה תליחת ינפל
: תואבה תודוקנה תא ןובשחב תחקל שי, ךכ ךרוצל
. ךלש ןורחא רכש
. דיקפתבו ףנעב תלבוקמ רכש תמר
. םודיקכ ךרובע בשחתש רכשה תמר
תוגלוק וא םירבח ןוגכ, הרבחה ךותמ עדימ תורוקמב רזעהל ןתינ . הרבחב תלבוקמה רכשה תמר
. הרבחב רכשה תמר יהמ םיעדוי יאדווב םש , םדא חכ 'בח ךרד תחלשנ םא וא , הרבחב ודבע וא םידבועה

לבקל םיכסת אל , ויתחתמש םוחתה תא ןמסלו, םירפסמ ריצ יבג לע וללה םינותנה לכ תא ןמסל יאדכ
. הדובעה תעצה תא
. ךנוצר תא עיבשיו ןגוה אוה ךתעדל רשא ,םוכסה תא ןמסל -ךכ רחא
. םדוק תנמיסש םומינימה םוכסמ רתוי הובג ןבומכ תויהל ךירצ הז םוכס
. רכשכ לבקל ןיינועמ התא ותוא םוכסכ , קיסעמה ינזואב בוקנת ובש םוכסה תא ןמס ,םויסל
. מ"ומה ךרוצל תאזו , ןגוהכ ונרדגה ותואש םדוק םוכס ותואמ רתוי הובג הז םוכסש ןבומכ
, קושב רתוי שקובמ התאש לככ . קיסעמה לומ ךתמצוע פ''ע איה -םהיניב שרפהה תדימ
. ךפיהלו , רתוי לודג שרפהה

. םיפלקה תא םילגמ אל רקופבו . רקופ לש גוס תויהל ךלוה הז . ךמצעל רומש - ונרכזהש םינותנה לכ תא


-ומצע ןתמו אשמלו
.םדוקה םוקמב תחוורה המכ -לאשתש תוריבס הנשי
. םוכסב בוקנל ןתינ , הנותמ האלעהב וא המוד רכשב קפתסת םא
. הבושת ןתממ קמחתהל דואמ יוצר ,רתויל ףאוש התא םא ,םלוא
:תואבה תוטישב וזכ הלאש לע ביגהל ןתינ
. עיצהל הלוכי הרבחהש רכשה המ לואשלו , הלאש לע הלאשב תונעל ןתינ :תחא תורשפא
. ונתעצה תא ףושחנש ינפל , ינשה דצה תעצה יהמ , הליחת תעדל דימת ףידע , ןתמו אשמב
. וניפיצש הממ רתוי הבידנ העצה הנשי ינשה דצל ילוא
:ומכ טפשמ י"ע הבושתמ קמחתהל ןתינ :תפסונ הבוגת תורשפא
סחייתהל ילבמ רכשב ןודל הצור יתייה . ילש םדוקה רכשה הבוג פ"ע יתוא וטפשתש הצור יתייה אל"
"םדוקה ירכשל
. הבושת לע ורתוויו , ןייאורמה לש תוקמחתהה ןויסנ תא ודבכיש םינייארמ ויהיש ריבס
ראש טורפ םע דחי ותוא רמול שי םלוא , ונלביק ותוא רכשב בוקנל אלא הרירב ןיא , שקעתמ ןייארמה םא
. דועו השפוח , םילהנמ חוטיב , דומצ בכר ןוגכ , תוולנה תובטהה
. רתוי הלודג תיארנ הליבחה ךכ
: ךשמהב דיימ רמול יאדכ , הבושתה םויסב
." רתוי הובג רכשל הפצמ ינאש ןבומכ"
. ינשה דצה תבוגתל ןיתמהלו , הבושתה תא םייסל יאדכ ןאכ
. ךכ לע ביגהל לכונ זאו , הרבחה י"ע עצומה רכשב בוקני אוה ילוא
ונטלחה וילע םוכסה היהי הזו , ותוא רמול םוקמה ןאכ , םישקבמ ונא ותוא רכשב בוקנל שקבתנ םא
. ןויארה ינפל
לש ןונגסב ןתמו אשמ חתפתהל יושע וא לולע הז בלשב , רתוי ךומנ םוכס עיצי קיסעמה םא
. םינטק םישרפה לע ןוידו תוינונטקמ ענמיהל יאדכ . קוש
. לבקל םיכסנ ותוא ילמינימה םוכסה תאו ונל יוצרה רכשה חווט תא ןמזה לכ רוכזל שי ןאכ
ךומנ היהי הרשמל םידמעומה רפסמש לככו , תויחמומ וא םירושיכ לעב היהי דמעומהש לככ
. רתוי הקזח היהת קיסעמה לומ דמעומה תדמע ךכ , רתוי הבר הרשמה שויאל הרבחה תופיחדש לככו, רתוי
, ילש ומכ םירושיכו ןויסנ םע דמעומל , יתעדל : "לשמל רמול ןתינ טלחהבו , שייבתהל ןיא
" . יוארו ןגוה אוה , לקש 15,000 לש רכשש בשוח ינא . ידמ ךומנ רכש אוה , לקש 12,000 לש רכש
. ולבקל לכוי אל קיסעמהש םוכס לע שקעתהל אלו , תעד לוקישבו תוריהזב גוהנל בושח
. רתוול םדקומ ןיידע , זא םג , ונמצעל ונבצהש םומינימה םוכסמ הכומנ קיסעמה לש תיפוסה ותעצה םא
:תואבה תויורשפאה תא תוסנל ןתינ
, תויצפוא וא תוינמ תוברל , רתוי םיבוט םיוולנ םיאנת תועצמאב רכשה תא רפשל עיצהל : תחא תורשפא
. דועו דומצ בכר , םיעוציב יפל םיסונוב
האלעה לדוגו דעומ לע םכסלו , םייתלחתה םיאנתכ קיסעמה תעצה תא לבקל :הינש תורשפא
. ידיתע

, הרשמה תא לבקל ונל תרשפאמ הניא קיסעמה תעצה , ךילהתה לכ רחאל םא
. םוקמב דיימ תילילש הבושת תתל חרכה ןיא
תועש 24 לש ןמז קספ שקבל ךא , ונתויפיצמ הכומנ םנמוא , העצהה יכ קיסעמל רמול ץלמומ דימת
. תיפוס הבושת ןתמל
, יבויח םוכיסל עיגהל תאז לכב רשפאיש , קיסעמל עיצהל לכונ ותואש יתריצי ןויער ץוצי ילוא הז ןמזב
. תוצעייתה וא ףסונ לוקיש תובקעב ונתעד תא הנשנ ילוא וא

. בל ברקמ החלצה םילחאמו , רזעל ךל היהי ןאכ אבוהש עדימהש םיווקמ ונא , הרקמ לכב