קיסעמל הנפומה רצק בתכמ ףרצל שי םייחה תורוק ףדל -הרעה
הדובע ןויאר לא הנמזה תלבקל השקבו ,תשקובמה הרשמה ןויצ םע


2008 לירפא

םייח תורוק

: םיישיא םיטרפ

ןהכ לארשי : םש
+ 2 יושנ : יתחפשמ בצמ
, 1969 לירפא : הדיל ךיראת
88251 עבש ראב 127/34 , לצרה :ןעמ
45633 עבש ראב . 8907 ,ד.ת : םיבתכמל ןעמ
:fghj @njkt.co.il ליימיא
: 06-8524562 , 057-2000015 ןופלט

: יעוצקמ ןויסנ

. מ"עב עניה תוישעת רעס , עניה תוכרעמ חותיפ תווצ שאר 1999 - 2008
, הקינורטקלאו תונוכמ יסדנהמ , שיא 12 לש תווצ לוהינ ללכ דיקפתה
. תינשדח תכרעמ חותיפ םשל
. מ"עב תויגולונכט קטייה , תרושקת יסיטרכ חותיפ 1996 - 1998
, תרושקת יסיטרכ לש תיאמצע חותיפ תדובע ללכ דיקפתה
. חוקלה תושירד פ"ע
. מ"עב תויגולונכט קטייה , תורש גיצנ 1995
. הרבחה תוחוקל לצא חטש תורש תדובע ללכ דיקפתה

: הלכשה

סדנהמה ןוכמ , הרמוח חותיפ סרוק 1997
. ןוינכט , הקינורטקלא תסדנה ידומיל 1991 - 1995

: יאבצ תורש

. ל"סר תגרד 1991 , תנשב רורחש . עבק תנשב תורש ללוכ . רשק ליחב יאנכט

: םיפסונ םיטרפ

סייט ןוישר לעב
. ןיירוב לע תיזקווקו תיתפרצ רבוד
: C++ . תונכת תפשב יעוצקמ עדי לעב


הדובע ןויארב ןוכנ ןייארתהל דציכ
חצנמ ןויארל םילכה לכ תא י/לבק

ךירדמה תאירקל ןאכ ץחל