םדא חכ תורבח
לארשיב
בתכמ ףרצל שי םייחה תורוק ףדל .םדא חכ תורבח רפסמל בתכמב וא ליימב תונפל ץלמומ
,תשקובמה הרשמה ןויצ ובו ,םדאה חכ תרבחל הנפומה רצק
. הדובע ןויאר לא הנמזה תלבקל השקבו

לגיבא
אלימ םדא
לג דא
ראוד חלש
סא רא וא
המשהו לוהינ דשא
ראוד חלש
בוט בו'ג
המשהו סויג ןאד
ראוד חלש
תומשה
ראוד חלש
רימז
ראוד חלש
הדובע ןויארב ןוכנ ןייארתהל דציכ
חצנמ ןויארל םילכה לכ תא י/לבק

ךירדמה תאירקל ןאכ ץחל

רבח
ראוד חלש
רלכיב ןיל
ראוד חלש
םדא חכ יתורש .מ.ל
ראוד חלש
שונא ירגאמ
ראוד חלש
שונא יבאשמ
ראוד חלש
םיבאשמ
ראוד חלש
ראואפנמ

ףועמ
ראוד חלש
ברימ
ראוד חלש
דיתע

בו'ג המראפ
ראוד חלש
םיזפ
ראוד חלש
סקדוק
ראוד חלש
לנוסרפ םימודיק
ראוד חלש
יפש ןניק
ראוד חלש
בוליש
ראוד חלש
רובגית
ראוד חלש
סולפ דיקפת
ראוד חלש
APM
ראוד חלש
CPS
ראוד חלש
INFO CENTER
ראוד חלש

הדובע ןויארב ןוכנ ןייארתהל דציכ
חצנמ ןויארל םילכה לכ תא י/לבק

ךירדמה תאירקל ןאכ ץחל