ונילא הנפ

. הכרבב הנלבקתת , תורעהו הדובע ןויאר אשונב תוראה , תושקב , תוינפ

ראוד חלש
הדובע ןויארב ןוכנ ןייארתהל דציכ
חצנמ ןויארל םילכה לכ תא י/לבק

ךירדמה תאירקל ןאכ ץחל