רטלזוינל המשרה

. שדוחל תחא , םניח , ליימ יאב ץפומה , רטלזוינל םשרהל ןתינ
לע עדימ , הדובע ישפחמל םיפיט םנשי תושדחה ןולעב
,הדובע ןויאר יאשונב תוצע , הקיקחב םישודיח , הדובעה קוש
. דועו , תובושתו תולאש רודמ
: םש


:ליימיא תבותכ


הדובע ןויארב ןוכנ ןייארתהל דציכ
חצנמ ןויארל םילכה לכ תא י/לבק

ךירדמה תאירקל ןאכ ץחל